Odnośniki:A A A

Aktualności

30.09.2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Konwencję Sztokholmską. Akt ratyfikacji opublikowano w  (Dz.U. 2009 Nr.14, poz.76)

 

4-8.05.2009 r. odbyła się w Genewie (Szwajcaria) 4 Konferencja Stron (COP4) Konwencji Sztokholmskiej. O zmianach w konwencji informujemy w dziale publikacje

 

26.08.2010 r. weszły w życie zmiany do Konwencji Sztokholmskiej. Do załączników do Konwencji włączono nowe substancje:
do załącznika A: etery tetra- i pentabromodifenylowy, chlordekon, heksabromobifenyl, alfa heksachlorocykloheksan ( a HCH), beta heksachlorocykloheksan ( b HCH), lindan (gamma HCH, g HCH) oraz etery heksa- i heptabromodifenylowy,

do załącznika B: kwas perfluorooktano-sulfonowy (PFOS), jego sole i fluorek sulfonylu perfluorooktanu (PFOSF),
do załączników A i C: pentachlorobeznen.

30.06.2010 r. termin wycofania z użytkowania urządzeń zawierających PCB zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. 2002 Nr 96, poz. 860)

 

31.12.2010 r. termin unieszkodliwienia odpadów zawierających PCB zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2001 Nr 100, poz. 1439)

 

31.12.2010 r. termin zakończenia likwidacji składowisk środków ochrony roślin wycofanych z użytkowania (mogilników), łącznie z rekultywacją terenów i nieodwracalnym przekształceniem składników aktywnych – zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010, rozdział 5, pkt. 5.2.8 (Uchwała Rady Ministrów nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (M.P. 2006 Nr 90, poz. 946)

 

11-15.10.2010 r. w Genewie odbyło się 6 spotkanie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (POPRC). Na spotkaniu Komitet zdecydował m.in. o przekazaniu na 5. Konferencji Stron (COP 5, 25-29 kwietnia 2011 r., Genewa) opinii o włączeniu do Załącznika A do Konwencji endosulfanu (insektycyd) ze szczególnymi wyłączeniami oraz o przyjęciu profilu ryzyka heskabromocyklododekanu (HBCD) i rozpoczęciu prac nad dokumentem, który będzie zawierał informacje z zakresu problematyki społeczno-gospodarczej odnośnie tej substancji.

Heksabromocyklododekan (HBCD lub HBCDD) jest antypirenem – substancją dodawaną do wyrobów z materiałów palnych, tym tworzyw sztucznych, celu nadania właściwości powodujących samoistną niepalność tych wyrobów, tzn. wyroby te nie palą się, jeśli nie znajdują się w zasięgu działania zewnętrznego źródła ognia. Innymi słowy – materiały te mogą być spalane w palenisku, w którym źródłem ognia jest paliwo.

Antypireny, w tym HBCD, są powszechnie dodawane do wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Odpady poużytkowe z tego rodzaju wyrobów będą wymagały odrębnego gromadzenia i zagospodarowania.

 

Data aktualizacji: 17.12.2010