Działalność


» GF/POL/01/004
Nowości

Linki

Biblioteka

Kontakt


Punkt kontaktowy
Konwencji Sztokholmskiej
tel: +48 (22) 621 36 70
fax: +48 (22) 629 41 35


  Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Strategia Wspólnoty w zakresie dioksyn, furanów i polichlorowanych difenyli. Informacja Komisji Wspólnot Europejskich dla Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego .

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywy 79/117/EWG i 96/59/WE (nieoficjalny dokument roboczy z 24 listopada 2003 r.).

Dyrektywa Rady 79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazująca wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne .

Dyrektywa Rady z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT).

II Polityka Ekologiczna Państwa .

Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010.

Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.


» do góry
© 2002,2003 Instytut Ochrony Środowiska, All Rights Reserved