Działalność


» GF/POL/01/004
Nowości

Linki

Biblioteka

Kontakt


Punkt kontaktowy
Konwencji Sztokholmskiej
tel: +48 (22) 621 36 70
fax: +48 (22) 629 41 35


  14-18

W dniach 2-6.05.2005 w Punta del Este (Urugwaj) odbyła się I Konferencja Stron Konwencji w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

16.11.2004 Unia Europejska ratyfikowała Konwencję Sztokholmską.

17.05.2004 - W tym dniu weszła w życie Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, ponieważ pięćdziesiąty kraj złożył dokument ratyfikacyjny w dniu 17.02.2004 r.

6-8.04.2004 w Rydze (Łotwa) odbyły się warsztaty na temat skoordynowania wdrażania postanowień konwencji Bazylejskiej, Rotterdamskiej i Sztokholmskiej w Europie Centralnej i Wschodniej. Wszystkie 3 konwencje są ze sobą blisko powiązane i wzajemnie się uzupełniają. Warsztaty pozwoliły dać odpowiedź jak promować współpracę i koordynację działań punktów kontaktowych tych konwencji oraz jak identyfikować możliwości opracowania projektów pilotowych w zakresie przyjaznego dla środowiska zarządzania niebezpiecznymi chemikaliami i odpadami. Warsztaty stanowiły forum do dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Jednym z celów warsztatów było opracowanie zaleceń dalszych działań w sferze objętej tematyką warsztatów.

15-17.03.2004 w Pradze (Republika Czeska) odbyły się warsztaty na temat wzmocnienia współpracy pomiędzy konwencjami chemicznymi (Konwencją Sztokholmską i Rotterdamską) a Konwencją Bazylejską (odpady niebezpieczne).

W dniach 1-3.10.2003 r. w Waszyngtonie, pod auspicjami Panelu Doradczego ds. Naukowych i Technicznych GEF, odbyły się warsztaty, w trakcie których grono ekspertów z ośrodków naukowych i badawczych, w tym z krajów rozwijających się i o transformującej się gospodarce, z organizacji rządowych i międzynarodowych (w tym m.in. UNDP, UNEP, UNIDO, FAO dokonało przeglądu i oceny sposobów (ok. 50 procesów technologicznych) rozkładu trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) i likwidacji (dekontaminacji) zanieczyszczeń tymi substancjami elementów środowiska (gleby, wody) oraz urządzeń technicznych alternatywnych do procesów spalania. Stronę polską w warsztatach reprezentował Krzysztof Czarnomski z Instytutu Ochrony Środowiska.

14-18.07.2003 w Genewie odbyła się VII Sesja Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego Konwencji Sztokholmskiej.


29.05.-1.06.2003 w Ustroniu Morskim odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona KOMPLEKSOWYM I SZCZEGÓŁOWYM PROBLEMOM INŻYNIERII ŚRODOWISKA zorganizowana przez Katedrę Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej oraz Sekcję Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. Rekomendujemy referat pt. "Emisja zanieczyszczeń z procesu spalania odpadów medycznych - doświadczenia z krajowych spalarni", opracowany w Instytucie Celulozowo-Papierniczym w Łodzi.

30-31.05.2003 w Brnie (Republika Czeska) odbyło się Regionalne Spotkanie Robocze UNIDO (wnioski), którego celem była wymiana doświadczeń między uczestnikami podobnych projektów w Republice Czeskiej, na Węgrzech i w Polsce. Wyniki inwentaryzacji trwałych zanieczyszczeń organicznych w Polsce przedstawili Krzystof Olendrzyński (IOŚ) i Elżbieta Niemirycz (IMGW).

1-4.10.2002 w Rovaniemi, Finlandia odbyło się międzynarodowe seminarium dotyczące zanieczyszczeń środowiska w Arktyce "International Symposium on Environmental Pollution in the Arctic". W dniu 2.10 odbyła się sesja poświęcona trwałym zanieczyszczeniom organicznym. Szczegóły programu można znaleźć na stronie http://www.amap.no/news/news.htm

26 - 27.09.2002 W Krakowie odbyła się VI Konferencja Naukowa po tytułem: "Dioksyny w przemyśle i środowisku". Konferencja miała charakter międzynarodowy. Organizatorem konferencji był Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej. W programie konferencji znajdowało się 25 referatów poświęconych metodom inwentaryzacji dioksyn i innych trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz ich oznaczanie w poszczególnych mediach, przenoszeniu dioksyn w środowisku oraz ich oddziaływania na organizm ludzki, a także technologiom destrukcji trwałych zanieczyszczeń organicznych.


» do góry
© 2002,2003 Instytut Ochrony Środowiska, All Rights Reserved