Działalność


» GF/POL/01/004
Nowości

Linki

Biblioteka

Kontakt


Punkt kontaktowy
Konwencji Sztokholmskiej
tel: +48 (22) 621 36 70
fax: +48 (22) 629 41 35


 
GF/POL/01/004 Informacja ogólna - Dokumentacja projektu - Instytucje i osoby - Wydarzenia

Historia

Instytut Ochrony ¦rodowiska wydał w 2002 r. w serii "Konwencje i uchwały organizacji międzynarodowych" nieoficjalne tłumaczenie Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w zeszycie 17, pod redakcj± Janusza Żurka.

Raport, opracowany w ramach projektu GEF, przedstawiaj±cy wyniki inwentaryzacji trwałych zanieczyszczeń organicznych i ocenę krajowej infrastruktury oraz stan gotowo¶ci do wdrażania postanowień Konwencji Sztokholmskiej w Polsce ukazał się w 2003 r. jako wydawnictwo zwarte w dwóch wersjach językowych:
- "Trwałe zanieczyszczenia organiczne. Tom I. Przegl±d sytuacji w Polsce";
- "Persistent Organic Pollutants. Volume I. National Profile - Poland".

Raport przybliżaj±cy działania niezbędne do podjęcia zarówno ze względu na konieczno¶ć wypełnienia postanowień Konwencji Sztokholmskiej, jak i ze względu na wywi±zanie się przez Polskę ze zobowi±zań wynikaj±cych z wymogów prawa Wspólnoty Europejskiej ukazał się w 2004 r. jako wydawnictwo zwarte tylko w języku polskim:
- "Trwałe zanieczyszczenia organiczne. Tom II. Kierunki działań".

Obydwa tomy stanowi± kompendium wiedzy o Ľródłach trwałych zanieczyszczeń organicznych, o powodowanych przez nie zagrożeniach i o zapobieganiu tym zagrożeniom, wraz z ocen± możliwo¶ci rozwi±zania problemów stwarzanych przez te zanieczyszczenia w Polsce, zwłaszcza przez przeterminowane ¶rodki ochrony ro¶lin i polichlorowane difenyle, a także z okre¶leniem potrzeb w zakresie monitoringu zawarto¶ci trwałych zanieczyszczeń organicznych w ¶rodowisku.

Ponadto w ramach projektu GEF opracowano i wydano materiały podnosz±ce ¶wiadomo¶ć o zagrożeniach determinowanych przez dioksyny oraz o wła¶ciwych sposobach postępowania z PCB, tj.:
- ulotkę o dioksynach, powstaj±cych w indywidualnych systemach grzewczych, dla 4 grup docelowych, tj. nauczyciele, rolnicy, mieszkańcy, samorz±d;
- broszury o postępowaniu z PCB dla 3 grup docelowych, tj. administracja, przemysł, społeczeństwo.

Powyższe publikacje w wersji tradycyjnej s± dostępne w Wydawnictwach Instytutu Ochrony ¦rodowiska:
ul. Krucza 5/11d; 00-548 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Alicja Sienkiewicz
Tel. 625 10 05 w. 58 e-mail: alicja.sienkiewicz@ios.edu.pl


Kierownik projektu (prof. Maciej Sadowski) pragnie w tym miejscu podziękować wszystkim ekspertom uczestnicz±cym w przygotowaniu Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej, Przewodnicz±cemu i członkom Komitetu Steruj±cego oraz uczestnikom seminarium za ich zaangażowanie, cenne uwagi i okazan± pomoc i życzliwo¶ć podczas realizacji projektu

31.12.2004 - Zakończono realizację projektu GEF.

31.12.2004 - Przetłumaczono Krajowy Program Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej na j. angielski "POLAND. NATIONAL IMPLEMENTATION PLAN FOR THE STOCKHOLM CONVENTION"

31.12.2004 - Wydano ulotki na temat zagrożeń stworzonych przez dioksyny oraz materiały informacyjne o wła¶ciwym postępowaniu z PCB adresowane do przedsiębiorstw, administracji terenowej i społeczeństwa.

28.12.2004 - Instytut Ochrony ¦rodowiska wydał drugi tom monografii "Trwałe zanieczyszczenia organiczne" pt. "Plany działania".

21.12.2004 - Minister ¦rodowiska - Jerzy Swatoń - zaakceptował Krajowy Program Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej w Polsce i podj±ł decyzję o uruchomieniu procesu ratyfikacji Konwencji w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

15.12.2004 - Zorganizowano ostatnie w ramach projektu GEF seminarium, którego celem była prezentacja projektu "Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej" przedstawicielom zainteresowanych urzędów, instytucji, uczelni, instytutów, laboratoriów, organizacji i firm (lista uczestników), a także dyskusja panelowa nad sposobami jego realizacji przy istniej±cych uwarunkowaniach krajowych. Podczas seminarium wygłoszono 7 referatów (program) oraz zainteresowane instytucje przygotowały 13 komunikatów na temat możliwo¶ci ich wł±czenia się w realizację zadań ujętych w programie. Uczestnicy seminarium po zapoznaniu się z projektem Krajowego Programu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej i po przedyskutowaniu jego podstawowych zagadnień uznali, że Program został opracowany w sposób kompleksowy i racjonalny. Zaleceniem seminarium jest wniosek o przyjęcie programu przez Rz±d w celu jego realizacji, gdyż stanowi on podstawę do dalszych prac zwi±zanych z wdrażaniem postanowień Konwencji w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w Polsce. Materiały seminaryjne zostały upowszechnione w¶ród uczestników i osób zainteresowanych, które nie mogły uczestniczyć w tym seminarium. S± one także dostępne na stronie internetowej projektu .

1.01-6.12.2004 - Podpisano dodatkowe umowy z ekspertami zaproszonymi do udziału w przygotowaniu programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej w Polsce oraz zaktualizowano 6 umów z ekspertami uczestnicz±cymi w realizacji fazy IV projektu GF/POL/01/004.

25.10.2004 - Przygotowano projekt Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej w Polsce, który został rozesłany do zainteresowanych instytucji oraz do potencjalnych uczestników w seminarium zaplanowanego na grudzień 2004 r.

04.10.2004 - Odbyło się siódme posiedzenie Komitetu Steruj±cego projektu GF/POL/01/004 zgodnie z przyjętym porz±dkiem spotkania. Prof. Maciej Sadowski, kierownik projektu GEF, poinformował zebranych o postępach prac w ramach projektu GEF oraz przedstawił cel, założenia i strukturę programu zgodn± z wymaganiami zawartymi w projektem wytycznych "Guidance for Developing a National Implementation Plan for the Stockholm Convention", przygotowanych przez UNEP i Bank ¦wiatowy w grudniu 2003 roku i zalecanych do wykorzystania w realizacji projektu GEF przez UNIDO. Scharakteryzował ponadto najważniejsze zadania ujęte w programie oraz przybliżył uwarunkowania organizacyjne, prawne i finansowe zwi±zane z realizacj± programu, w tym koszty działań w rozbiciu na poszczególne lata, Ľródła finansowania oraz w podziale na koszty podstawowe (obejmuj±ce działania prowadz±ce do wypełnienia w Polsce tych postanowień realizowane w ramach obecnie obowi±zuj±cych przepisów prawnych, w ramach statutowej działalno¶ci administracji państwowej oraz w kontek¶cie wymagań unijnych) i dodatkowe (wynikaj±ce bezpo¶rednio i jedynie z konieczno¶ci wypełnienia postanowień konwencji Sztokholmskiej). Poinformował o wymaganej procedurze akceptacji projektu "Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej przez Komitet Steruj±cy i Ministra ¦rodowiska umożliwiaj±cej formalne wywi±zanie się z realizacji zadań, objętych projektem GEF, w ramach umowy IO¦ z UNIDO. W wyniku dyskusji Komitet zaakceptował sposób uwzględnienia zgłoszonych uwag i upoważnił Departament Polityki Ekologicznej do nadzorowania przygotowania ostatecznego projektu programu. Komitet Steruj±cy przyj±ł jednogło¶nie stanowisko w sprawie akceptacji Programu o następuj±cej tre¶ci: "Komitet Steruj±cy nadzoruj±cy merytorycznie realizację projektu GEF pt. "Umożliwienie działań zmierzaj±cych do przy¶pieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych" (GF/POL/01/004) po zapoznaniu się z projektem Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej przyjmuje projekt do wiadomo¶ci i wnioskuje, aby Minister ¦rodowiska wyst±pił o ratyfikację Konwencji w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, podpisan± przez Polskę w dniu 21 maja 2001 r. w Sztokholmie."

23.08.2004 - Opracowano kolejn± wersję Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej (GF/POL/NIP/PRO3). Została ona przekazana do uzgodnień wewn±trz resortu ¶rodowiska zgodnie z ustaleniami 6. posiedzenia Komitetu Steruj±cego.

08.06.2004 - Odbyło się szóste posiedzenie Komitetu Steruj±cego projektu GF/POL/01/004, zgodnie z porz±dkiem dziennym spotkania. Kierownik projektu poinformował zebranych o postępach prac w ramach projektu. Przedmiotem dyskusji był przede wszystkim projekt "Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej" (GF/POL/NIP/PRO2). Zgłoszone przez członków Komitetu uwagi zostan± uwzględnione w następnej wersji programu. Będzie ona sporz±dzona w układzie zgodnym z projektem wytycznych Guidance for Developing a National Implementation Plan for the Stockholm Convention opracowanych w grudniu 2003 r. pod auspicjami UNEP i Banku ¦wiatowego . Ponadto dyskutowano nad wypracowaniem strategii aprobaty programu na jak najwyższym szczeblu.

02.06.2004 - w Ministerstwie ¦rodowiska odbyło się spotkanie, którego celem było uzgodnienie na potrzeby KPWKS listy mogilników wymagaj±cych likwidacji, w ¶wietle rozbieżnych danych posiadanych przez różne instytucje w Polsce.

11.05.2004 - Odbyła się wizyta techniczna przedstawicieli UNIDO i ekspertów realizuj±cych projekt GEF w ANWILu S.A. we Włocławku. Celem wizyty było zapoznanie się z możliwo¶ciami unieszkodliwiania ciekłych i stałych odpadów PCB (transformatorów i kondensatorów) w instalacji odzysku chlorowodoru z odpadowych zwi±zków chloroorganicznych.

10.05.2004 - Odbyła się wizyta p. V. Ishchenko, kierownika projektu GEF i p. S. Fejes, recenzenta zagranicznego w Instytucie Ochrony ¦rodowiska w celu dyskusji nad recenzowanym projektem "Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej".

30.03.2004 - Przekazano do UNIDO angielsk± wersję projektu "Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej" w celu zaopiniowania projektu przez recenzenta zagranicznego.

24.02.2004 - Na zaproszenie UNIDO prof. Maciej Sadowski, kierownik projektu GEF zaprezentował na szerszym forum specjalistów wstępny projekt Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej w Polsce. Polski dorobek, jako przedsięwzięcie pionierskie w ¶wiecie, został wysoko oceniony pod względem merytorycznym. Przedstawiciele UNIDO wyst±pili z propozycj± jego szerszego wykorzystania w krajach mniej zaawansowanych. Ponadto w trakcie spotkania w Wiedniu uzgodniono zmiany w budżecie projektu GEF oraz wstępnie rozpoznano możliwo¶ci wł±czenia się strony polskiej do realizacji innych projektów pilotowanych przez UNIDO w ramach wsparcia finansowego GEF.

11.02.2004 - Odbyło się pi±te posiedzenie Komitetu Steruj±cego projektu GF/POL/01/004, zgodnie z porz±dkiem dziennym spotkania, które było po¶więcone przede wszystkim ocenie projektu "Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej" (GF/POL/NIP/PRO1) i uzgodnieniu harmonogramu realizacji etapu V.

09.02.2004 - Przekazano do UNIDO w wersji angielskiej projekt "Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej" (GF/POL/NIP/PRO1) wraz ze sprawozdaniem z etapu IV.

27.01.2004 - Sporz±dzono raport z etapu IV (czerwiec 2003- styczeń 2004) realizacji projektu GF/POL/01/004 po¶więconego opracowaniu projektu "Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej".

15.01.2004 - Sporz±dzono projekt ulotki informuj±cej o dioksynach, powstaj±cych w indywidualnych systemach grzewczych, któr± planuje się wydać i szeroko upowszechnić.

15.01.2004 - Odbyło się IV Seminarium organizowane w ramach projektu GEF "Krajowy program wdrażania Konwencji Sztokholmskiej - wstępny projekt" w Warszawie (program, referaty, wnioski). Głównym celem seminarium była prezentacja wstępnego projektu Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej w celu przedyskutowania zaproponowanego podej¶cia i rozwi±zań oraz zebrania uwag i uzupełnień pozwalaj±cych na dopracowanie projektu. W seminarium wzięło udział 83 osób zainteresowanych problematyka trwałych zanieczyszczeń organicznych.

08.01.2004- Oceny "Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej" dokonał prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, który uznał go za dokument zawieraj±cy wiele warto¶ciowych i konkretnych elementów, ale wymagaj±cy pewnych modyfikacji. Recenzent wskazał kierunki dyskusji nad projektem oraz podał wiele cennych uwag, które będ± uwzględnione podczas dalszych prac w etapie V.

29.12.2003 - Opracowano ulotki promuj±ce wła¶ciwe postępowania z PCB dla 3 grup docelowych, tj. dla administracji, przemysłu, społeczeństwa. Planuje się ich wydanie i szerokie upowszechnienie w kraju.

16-17.12.2003 - Wydano drukiem raport p.t. "Trwałe zanieczyszczenia organiczne. Tom I. Przegl±d sytuacji w Polsce", przedstawiaj±cy wyniki inwentaryzacji trwałych zanieczyszczeń organicznych i oceny krajowej infrastruktury oraz stanu gotowo¶ci do wdrażania postanowień Konwencji Sztokholmskiej w Polsce. Jest on wydany również w wersji angielskiej "Persistent Organic Pollutants. Volume I. National Profile - Poland". Obie wersje publikacji s± dostępne w Wydawnictwach Instytutu Ochrony ¦rodowiska.

15.12.2003 - Sporz±dzono wstępny projekt "Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej" (GF/POL/NIP/PRO1), który został przekazany do opinii prof. dr hab. inż. Maciejowi Nowickiemu oraz Komitetowi Steruj±cemu. Przy opracowaniu wstępnej wersji programu, obejmuj±cego również strategię wymiany informacji i podnoszenia ¶wiadomo¶ci, uwzględniono działania ukierunkowane na eliminację produkcji i stosowania substancji i preparatów objętych konwencj±, ograniczenie niezamierzonych uwolnień do ¶rodowiska, zagospodarowanie i utylizację odpadów i TZO, dekontaminację urz±dzeń skażonych TZO, zaprojektowanie odpowiedniego systemu oceny emisji i uwolnień.

02.12.2003 - W 2003r. sporz±dzono w sumie 38 umów (dot. zadań objętych kontraktem z UNIDO oraz zadań dodatkowych wi±zanych z projektem GEF) z ekspertami i instytucjami wł±czonymi w realizację projektu GEF, w tym z 2 ekologicznymi organizacjami pozarz±dowymi spo¶ród 3 wskazanych przez Komitet Steruj±cy oraz zorganizowano 2 przetargi.

22.11.2003 - Przetłumaczono m.in. na j. polski strategię (Community Strategy for Dioxins, Furans and Polychlorinated Biphenyl's, COM(2001)593 final) oraz projekt rozporz±dzenia Wspólnoty w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Persistent Organic Pollutants and amending Directives 79/117/EEEC and 96/59/EC).

14.11.2003 - Eksperci uczestnicz±cy w realizacji projektu, zakończyli prace nad raportami technicznymi, które będ± stanowić podstawę do sporz±dzenia projektu "Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej". W ten sposób została zakończona wstępna faza etapu IV projektu. Powstało ł±cznie 18 raportów technicznych (wykaz).

11.07.2003 - Przekazano do UNIDO raport techniczny z fazy III oraz sprawozdanie z seminarium uzgadniaj±cego w wersji angielskiej.

30.06.2003 - Otrzymano raport z wynikami krajowej inwentaryzacji PCB (R23).

27.06.2003 - Odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Steruj±cego projektu GF/POL/01/004 zgodnie z porz±dkiem dziennym spotkania (agenda). Przewodniczył obradom Krzysztof Szamałek, Sekretarz Stanu w M¦. Komitet przyj±ł informacje kierownika projektu GEF o postępach w jego realizacji oraz zaakceptował raporty z fazy III do przekazania do UNIDO.

15.06.2003 - Sporz±dzono sprawozdanie z seminarium uzgadniaj±cego, które po akceptacji przez Komitet Steruj±cy, zostało wysłane na pocz±tku lipca br. UNIDO zaakceptowało go jako raport z fazy III (styczeń/marzec-maj 2003) realizacji projektu GF/POL/01/004 pt.: "Polska. Umożliwienie działań zmierzaj±cych do przy¶pieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych".

10.06.2003 - Sporz±dzono raport techniczny z fazy III pt. Kryteria i priorytety do opracowania Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej w Polsce.

30.05.2003 - Zakład Ochrony Wód Przymorza w Gdańsku przekazał raport zawieraj±cy opis przeprowadzonych badań i analiz oraz uzyskane wyniki i wnioski odno¶nie zanieczyszczenia osadach dennych Zbiornika Włocławskiego (R.22).

26.05.2003 - odbyło się III Seminarium organizowane w ramach projektu GEF "Priorytety Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej" w Warszawie w Novotel Warszawa Centrum (dawny Hotel Forum), przy ul. Nowogrodzkiej 24/26, (program),(wnioski). Celem głównym seminarium była ocena wypracowanych kryteriów, priorytetów i celów, które będ± uwzględnione przy opracowywaniu "Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej". Jednocze¶nie zostały przedstawione wyniki dokonanej w drugim etapie projektu inwentaryzacji trwałych zanieczyszczeń organicznych objętych konwencj± i przegl±du istniej±cej sytuacji w tym zakresie w Polsce. W trakcie seminarium zaproszone grono ekspertów z zainteresowanych instytucji przedyskutowało zaproponowane podej¶cie i dokonało oceny opracowanych kryteriów i priorytetów pod k±tem ich znaczenia dla wła¶ciwego zaprojektowania programu wdrażania postanowień Konwencji Sztokholmskiej w Polsce.

02.05.2003 - Rozpoczęto prace objęte IV etapem projektu GF/POL/01/004 pt.: "Polska. Umożliwienie działań zmierzaj±cych do przy¶pieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych", ukierunkowane na opracowanie "Krajowego programu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej".

28.04.2003 - Odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Steruj±cego projektu GF/POL/01/004 w zmienionym składzie. Przewodniczy komitetowi Krzysztof Szamałek, Sekretarz Stanu w M¦, funkcje wiceprzewodnicz±cej pełni Monika Lesz, wicedyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Technologii w M¦, za¶ sekretarza Maciej Sadowski, kierownik projektu GEF. Komitet Steruj±cy przyj±ł do wiadomo¶ci informację o zaawansowaniu prac w projekcie, zaakceptował opracowane w III etapie kryteria i priorytety oraz szczegółowy plan realizacji etapu IV zał. 3.

20.03.2003 - Sporz±dzono sprawozdanie z przebiegu fazy inwentaryzacyjnej, które zostało przesłane do UNIDO i zostało zaakceptowane.

10.03.2003 - Została podpisana umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Zakład Ochrony Wód Przymorza w Gdańsku) na wykonania naukowej usługi badawczej pt. Antropogeniczne substancje organiczne: pochodzenie, rozmieszczenie i oddziaływanie w osadach wodnych Zbiornika Włocławskiego.

10.03.2003 - Oceny raportu z fazy inwentaryzacji dokonał prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik, potwierdzaj±c swoj± wcze¶niejsza pozytywn± opinię o raporcie.

28.02.2003 - W fazie inwentaryzacyjnej projektu GEF sporz±dzono wstępny raport pt. "Trwałe zanieczyszczenia organiczne. Przegl±d sytuacji w Polsce" . IV redakcja raportu wymaga jeszcze wprowadzenia zmian i skrótu przed jej opublikowaniem w 2 wersjach językowych.

19.02-8.04.2003 - Zostało podpisanych 20 umów z krajowymi ekspertami na udział w realizacji fazy III i IV projektu GF/POL/01/004(lista).

17.02.2003 - Nowym kierownikiem projektu został prof. dr hab. Maciej Sadowski.

11.02.2003 - Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że zmarł przedwcze¶nie, po krótkiej chorobie, doc. dr inż. JANUSZ ŻUREK - kierownik projektu GEF, wybitny ekspert uznany w kraju i zagranic± - do ostatniej chwili bez reszty oddany działalno¶ci na rzecz ochrony ¶rodowiska.

15.12. 2002 - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania dioksyn, PCB i HCB (R21).

04.12.2002 - odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Steruj±cego projektu GF/POL/01/004, na którym kierownik projektu poinformował zebranych o zaawansowaniu prac oraz przedstawił wstępn± wersję "Krajowego profilu TZO" i szczegółowy plan realizacji etapu III projektu GF/POL/01/004 (zał. 2). Po ich rozpatrzeniu oba dokumenty zostały przez Komitet zaakceptowane. Jednocze¶nie zobowi±zano kierownika projektu do skrócenia rozdziału 1 i 6 profilu oraz do uwzględnienia zmian planowanych w I kwartale 2003 r. w polskich przepisach prawnych wynikaj±cych z przyszłej akcesji Polski do Unii Europejskiej przy ostatecznej redakcji raportu z fazy inwentaryzacji.

02.12.2002 - W Instytucie Ochrony ¦rodowiska odbyło się seminarium robocze, którego celem było dokonanie przegl±du wykonanych prac i rozparzenie problemów, jakie pojawiły się w trakcie prac inwentaryzacyjnych. W seminarium wzięło udział 21 osób (lista). Program seminarium zamieszczono tutaj. Zalecenia i wnioski tutaj.

29.11.2002 - Prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik zrecenzował raporty techniczne opracowane przez ekspertów realizuj±cych projekt GEF. w podsumowaniu napisał: "Opiniodawca bardzo wysoko ocenia wyniki realizacji zadań fazy inwentaryzacyjnej projektu GEF oraz dokumentację jej wyników, zawart± w raportach R.1 - R.20" (wykaz).

31.10.2002 - Eksperci uczestnicz±cy w realizacji projektu, zakończyli prace nad raportami technicznymi, które będ± stanowić podstawę do sporz±dzenia "Krajowego profilu TZO w Polsce". W ten sposób został zakończony podstawowy, najbardziej pracochłonny etap fazy inwentaryzacji projektu. Powstało ł±cznie 20 raportów technicznych (wykaz). Dwa z tych raportów, stanowi± wynik poboru prób i analiz laboratoryjnych, wykonanych w ramach niniejszego projektu. Jeden z nich prezentuje wyniki pilotowych pomiarów zawartoci 12 substancji, objętych Konwencj± Sztokholmsk± w wodzie, osadach dennych i organizmach żywych w uj¶ciu Wisły i Odry, drugi - prezentuje wyniki pilotowych pomiarów emisji PCB, HCB i PCDDF z wybranych Ľródeł stacjonarnych dla potrzeb ustalenia brakuj±cych (b±dĽ niepewnych) wskaĽników emisji tych substancji do powietrza. Pozostałe raporty stanowi± podsumowanie wyników przeprowadzonych badań i studiów w ci±gu ostatnich lat w Polsce (opublikowanych i niepublikowanych), prezentuj± wyniki ankietyzacji oraz oceniaj± dostępne dane statystyczne, przepisy prawne i struktury organizacyjne.

08.08.2002 - Została podpisana umowa z Politechnik± Krakowsk± im. T. Ko¶ciuszki na wykonanie pilotowych pomiarów w celu przeprowadzenia badań zawarto¶ci HCB, PCBs i dioksyn w spalinach ze spiekalni rud metali i ze spalarni odpadów niebezpiecznych oraz PCBs w pomieszczeniach transformatorów i kondensatorów.

Od 1.03 do 30.06.2002 - zostało podpisanych 21 umów z krajowymi ekspertami na udział w realizacji fazy inwentaryzacyjnej projektu GF/POL/01/004 ( tutaj wykaz ekspertów ).

05.06.2002 - Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Steruj±cego. Komitet pozytywnie ocenił wyniki fazy wstępnej projektu, zaakceptował raport z tej fazy oraz zatwierdził harmonogram realizacji projektu w drugiej fazie (do 31.12.2002). Komitet przyj±ł także własny regulamin pracy.

28.05.2002 - Została podpisana umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Zakład Ochrony Wód Przymorza w Gdańsku) na ocenę stanu jako¶ci przyuj¶ciowych przekrojów rzek Wisły i Odry w odniesieniu do trwałych zanieczyszczeń organicznych objętych Konwencj± Sztokholmsk± 2001.

15.05.2002 - Minister ¦rodowiska powołał Komitet Steruj±cy projektu GF/POL/01/004 pt.: "Polska. Umożliwienie działań zmierzaj±cych do przy¶pieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych" w składzie 16 osób. Przewodniczy Komitetowi Czesław ¦leziak, Sekretarz Stanu w M¦, funkcję wiceprzewodnicz±cego pełni Krystyna Zydorowicz, za¶ sekretarza Janusz Żurek, kierowonik projektu GF/POL/01/004 pt.: "Polska. Umożliwienie działań zmierzaj±cych do przy¶pieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych". W skład Komitetu weszli przedstawiciele Ministerstwa ¦rodowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony Narodowej,. Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych, Polskiego Klubu Ekologicznego, Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji Ekofundusz, Instytutu Morskiego, Instytutu Ochrony Ro¶lin, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera i Polskiej Izba Przemysłu Chemicznego. W dniu 11 lipca br. Minister ¦rodowiska rozszerzył skład Komitetu Steruj±cego o kolejne 3 osoby reprezentuj±ce Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo ¦rodowiska. ( tutaj lista członków Komitetu Steruj±cego ).

31.03.2002 - Sporz±dzono sprawozdanie z seminarium inicjuj±cego. Zostało ono przedłożone UNIDO jako raport z fazy wstępnej (styczeń - marzec 2002) realizacji projektu GF/POL/01/004 pt.: "Polska. Umożliwienie działań zmierzaj±cych do przy¶pieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych". ( tutaj tekst raportu ).

21-22.03.2002 - Seminarium inicjuj±ce realizację projektu GF/POL/01/004 pt.: "Polska. Umożliwienie działań zmierzaj±cych do przy¶pieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych". Ostatnim działaniem fazy przygotowawczej projektu było zorganizowanie seminarium inicjuj±cego, w którym uczestniczyły wszystkie zainteresowane instytucje z terenu Polski dla przeprowadzenia otwartej dyskusji i nawi±zania efektywnych kontaktów roboczych. Dwudniowe seminarium stanowiło doskonał± okazję dla podniesienia ¶wiadomo¶ci o zagrożeniach jakie nios± trwałe zanieczyszczenia organiczne na poziomie krajowym. Seminarium odbyło się w Warszawie. Porz±dek dzienny obejmował dyskusję na temat działań niezbędnych do osi±gnięcia założonych wyników jak i przyjęcia ramowych terminów realizacyjnych. Do udziału w seminarium zaproszono ok. 70 osób ( tutaj lista uczestników ), w tym decydentów, przedstawicieli przemysłu, o¶rodków badawczo-rozwojowych, organizacji pozarz±dowych jak również ekspertów międzynarodowych. Przedstawione zostały referaty na tematy zwi±zane z problematyk± projektu ( tutaj materiały z seminarium ).

21.02.2002 - Data podpisania przez IO¦ kontraktu z UNIDO na realizację projektu GF/POL/01/004 pt.: "Polska. Umożliwienie działań zmierzaj±cych do przy¶pieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych".

15.02.2002 - Data podpisania przez Unido kontraktu z IO¦ na realizację projektu GF/POL/01/004 pt.: "Polska. Umożliwienie działań zmierzaj±cych do przy¶pieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych".

01.01.2002 - Data faktycznego rozpoczęcia realizacji projektu GF/POL/01/004 pt.: "Polska. Umożliwienie działań zmierzaj±cych do przy¶pieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych".

06.12.2001 - Data nieformalnego rozpoczęcia realizacji projektu GF/POL/01/004 pt.: "Polska. Umożliwienie działań zmierzaj±cych do przy¶pieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych".

01.08.2001 - Propozycja projektu UNIDO pt.: "Polska. Umożliwienie działań zmierzaj±cych do przy¶pieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych" została zatwierdzona przez Naczelnego Dyrektora Wykonawczego GEF do realizacji.

12.07.2001 - UNIDO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego) i IBRD (Międzynarodowy Bank Przebudowy i Rozwoju) jako powiernik GEF (Globalnego Funduszu Ekologicznego) zawarły porozumienie w sprawie procedur finansowania projektów dotycz±cych likwidacji trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) proponowanych do realizacji przez UNIDO na mocy decyzji 17 Posiedzenia Rady GEF w Sztokholmie.» do góry
© 2002,2003 Instytut Ochrony Środowiska, All Rights Reserved